ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

КОНТРОЛТЕСТ ООД е нотифициран орган /NB 2413 – по квалификацията на NANDO/, което ни дава право да оценяваме съответствието съгласно следните директиви:

2010/35/ EС – ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ /ТРЕD/

КОНТРОЛТЕСТ ООД е нотифициран да извършва :

 • Оценяване на типа на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Първоначална проверка на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Надзор на производство на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Надзор на вътрешна инспекционна служба /ВИС/ и делегиране на определени права, които могат да бъдат извършвани от наше име;
 • Периодични проверки на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Междинни проверки на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Извънредни прегледи на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
 • Ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/.

Оценяване на съответствието се извършва на следното транспортируемо оборудване под налягане:

 • Бутилки – Глава 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Турбуси – Глава 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Съдове под налягане – Глава 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Батерийни съдове под налягане /Бъндели/ – Глава 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Криогенни съдове под налягане – Глава 6.2 ADR/RID/ADN;
 • Многоелементни газови контейнери– Глава 6.7.5 ADR/RID/ADN;
 • Преносими цистерни – Глава 6.7.3 – ADR/RID/ADN;
 • Цистерни – Глава 6.8 ADR/RID/ADN;
 • Многоелементни газови контейнери– Глава 6.8 ADR/RID/ADN.

С горепосоченото покриваме пълната гама дейности съгласно изискванията на „Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане” /НСИОСТОН/, с която се внедрява в България Директива на ЕС-2010/35/ЕС, ADR, RID, ADN и стандарти, касаещи проектирането, производството, изпитванията и определяне на съответствието на ТОН.

2014/68/ EU – ДИРЕКТИВА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ /РЕD/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0068&from=EN

Директивата за съоръжения под налягане (PED) е директива на Европейския съюз, приложима за проектирането, производството и оценка на съответствието на съоръженията под налягане (СнН) и функционалните групи на съоръжения под налягане, с максимално допустимо налягане по-голямо от 0,5 bar.

Основната цел на PED е да се гарантира, че съоръженията под налягане, използвани в ЕИП е безопасно.

Необходимата степен на безопасност на СнН се постига чрез извършване на оценка на съответствието им със съществените изисквания, определени в /PED/ НСИОСНН. Съществените изисквания имат за цел осигуряване и гарантиране на високо ниво на защита.

PED изисква нивото на опасност на СнН  да се оценява и класифицира в една от петте категории.

 • ДИП (Добра инженерна практика)
 • Категория I
 • Категория II
 • Категория III
 • Категория IV

Колкото по-високо е нивото на опасност, толкова по-високо трябва да е нивото на осигуряване на качеството по време на проектирането, производството и тестването на СнН.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ОПАСНОСТ НА СнН

Когато е определена категорията на СнН, могат да бъдат определени конкретните изисквания за оценяване на съответствието. Оценката на съответствието е осигуряване на качеството, необходимо за утвърждаване на проекта, производството, тестването и проверка на оборудването. Колкото по-висока е  категорията, толкова по-висока е и степента на опасност и следователно са по-строги изискванията за осигуряване на качеството.Категорията на СнН определя необходимата процедура/модул за оценка на съответствието. Когато се прилагат няколко модула, производителят на СнН може да избере модула/ите, които са най-подходящи за конкретните съществени изисквания.

ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Според PED/ НСИОСНН има  6 вида съоръжения под налягане:

1. Ненагрявани съдове под налягане;
2. Нагрявани с пламък или по друг начин съоръжения под налягане, застрашени от прегряване (котли за производство на пара или гореща вода с температура над 110 °C);
3. Тръбопроводи;
4. Устройства за безопасност;
5. Устройства под налягане;
6. Функционални групи.

ГРУПА НА ФЛУИДА

Флуидите се разделят на следните две групи:1. Група 1 – включва вещества или смеси, класифицирани като опасни в съответствие със следните класове и категории опасност, посочени в част 2 и част 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

а)нестабилни експлозиви или експлозиви от  подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;
б)запалими газове, категории 1 и 2;
в)оксидиращи газове, категория 1;
г)запалими течности, категории 1 и 2;
д)запалими течности, категория 3, чиято максимално допустима температура е над пламната температура;
е)запалими твърди вещества, категории 1 и 2;
ж)самоактивиращи се вещества и смеси, типове А – F; з)пирофорни течности, категория 1;

и)пирофорни твърди вещества, категория 1;
к)вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категории 1, 2 и3;
л)оксидиращи течности, категории 1, 2 и 3;
м)оксидиращи твърди вещества, категории 1, 2 и 3;
н)органични пероксиди, типове A – F;
о)остра орална токсичност, категории 1 и 2;
п)остра дермална токсичност, категории 1 и 2;
р)остра инхалационна токсичност, категории 1, 2 и 3; с)специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 1.

2. Група 1 – включва също вещества и смеси, които се съдържат в съоръжение под налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава пламната температура на флуида.
3. Група 2 – включва вещества и смеси, които не са посочени в т. 1.

ПРЕГЛЕД НА МОДУЛИТЕ

Модул А: Вътрешен производствен контрол

Модул А е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по изготвяне на техническата документация, производството, крайното оценяване и проверките на СнН и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на настоящата директива.

Модул А2: вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали

Обхваща проектирането и производството.
Модул А2 е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по изготвяне на техническата документация, производството, крайното оценяване и проверките на СнН и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните СнН отговарят на изискванията на настоящата директива.
Крайното оценяване на съоръженията под налягане се изпълнява от производителя и се контролира чрез внезапни посещения от нотифициран орган, избран от производителя.
На отговорност на нотифицирания орган производителят нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул В: EC изследване на типа

Обхваща проектирането. След него винаги следват други модули, чрез които се доказва съответствието на продуктите с одобрен ЕС тип.
ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт — е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на СнН и подкрепящи доказателства с изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от цялостното съоръжение под налягане. Проверява и удостоверява, че техническият проект на СнН отговаря на изискванията на настоящата директива.
Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт.
ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на СнН и подкрепящите доказателства, без изследване на образци. Проверява и удостоверява, че техническият проект на съоръжението под налягане отговаря на изискванията на настоящата директива.Когато проектът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа. При тази процедура не се допуска прилагане на експерименталния метод за проектиране по точка 2.2.4 от приложение I.

Модул С2: съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали

Обхваща производството и се изпълнява след модул В.
Модул C2 тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството, крайното оценяване и проверките на съоръженията под налягане (СнН) и осигурява и декларира на своя отговорност, че СнН е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.
Нотифициран орган, избран от производителя, провежда проверките или организира тяхното провеждане на случайни интервали, определени от органа, за да бъде проверено качеството на крайното оценяване и на вътрешните проверки на СнН, като се вземат под внимание, технологичната сложност на СнН и количеството на продукцията.
Когато изпитванията се провеждат от нотифициран орган, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул D: съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството

Обхваща производството и се изпълнява след модул В.
Модул D е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството, крайното оценяване и проверките на съоръженията под налягане (СнН) и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответното СнН е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа и отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните СнН, и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на СнН с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Когато нотифицирания орган е одобрил системата по качеството, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул D1:осигуряване на качеството на производството

Обхваща проектирането и производството.
Модул D1 е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по изготвяне на техническата документация и производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане (СнН) отговарят на изискванията на настоящата директива.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните СнН и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на СнН с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Когато нотифицирания орган е одобрил системата по качеството, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул E: съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на съоръжение под налягане

Обхваща производството и се изпълнява след модул В.
Модул Е е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответното съоръжение под налягане (СнН) е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа и отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответното СнН и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на продуктите с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Когато нотифицирания орган е одобрил системата по качеството, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул E1: осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайното съоръжение под налягане

Обхваща проектирането и производството.
Модул Е1 е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по изготвяне на техническата документация и производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане (СнН) отговарят на изискванията на настоящата директива.
Производителят изготвя техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на СнН с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответните СнН и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на СнН с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Когато нотифицирания орган е одобрил системата по качеството, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул F: съответствие с типа въз основа на проверка на съоръжението под налягане

Обхваща производството и се изпълнява след модул В.
Модул F е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане съоръжения под налягане (СнН), на които извършват подходящи изследвания и изпитвания, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания поотделно на всички СнН, за да провери съответствието на СнН с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящата директива.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер или изисква той да бъде нанесен на негова отговорност върху всяко одобрено СнН.

Модул G: съответствие въз основа на проверка на единичен продукт

Обхваща проектирането и производството.
Модул G е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по изготвяне на техническата документация и производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане (СнН) отговарят на изискванията на настоящата директива.
Производителят изготвя техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на СнН с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска.
Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведеното СнН с приложимите изисквания на настоящата директива.
Нотифициран орган, избран от производителя, провежда или организира провеждането на подходящи изследвания и изпитвания, посочени в съответния(те) хармонизиран(и) стандарт(и) и/или равностойни изпитвания, за да провери съответствието на СнН с приложимите изисквания на настоящата директива.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху одобреното СнН или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Модул H: съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството

Обхваща проектирането и производството.
Модул H е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане (СнН) отговарят на изискванията на настоящата директива.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на СнН и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на СнН с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Когато нотифицирания орган е одобрил системата по качеството, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

Модул H1: съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта

Обхваща проектирането и производството
Модул H1 е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по производството и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане (СнН), отговарят на изискванията на директивата, приложими към тях .
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните продукти и подлежи на надзор на отговорността на нотифицирания орган.
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя осигурява съответствието на СнН с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.
Производителят подава заявление за изследване на проекта на всяко СнН, което не е било предмет на предишно изследване на проекта до избрания от него нотифициран орган. Когато проектът отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към СнН, нотифицирания орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на проекта.
Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ В СЛЕДНИТЕ ДИАГРАМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПОСОЧВАТ ГОРНАТА ГРАНИЦА ЗА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ

Диаграма 1

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане ГАЗОВЕ, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане за флуиди от група 1, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 25 или когато максималното допустимо налягане е над 200 bar. Като изключение, съдовете, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категория I или II съгласно диаграма 1, се отнасят към категория III.

Диаграма 2

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане ГАЗОВЕ, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане за флуиди от група 2, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 50 или когато максималното допустимо налягане е по- голямо от 1 000 bar, както и всички преносими пожарогасители и бутилките за дихателни апарати. Като изключение, преносимите пожарогасители и бутилките, предназначени за дихателни апарати, се отнасят най-малко към категория III.

Диаграма 3

Съдове за ТЕЧНОСТИ, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar), за флуиди от група 1, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 200 или когато максималното допустимо налягане е над 500 bar.

Диаграма 4

Съдове за ТЕЧНОСТИ, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar), за флуиди от група 2, когато максималното допустимо налягане е над 10 bar и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 10 000 или когато максималното допустимо налягане е над 1 000 bar . Като изключение, функционалните групи, предназначени да генерират топла вода, както е посочено в член 4, параграф 2, втора алинея, са или предмет на ЕС изследване на типа (модул В – изследване на проекта на типа) по отношение на съответствието им със съществените изисквания, посочени в точки 2.10, 2.11, 3.4, 5, буква а) и 5, буква г) от приложение I, или на съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството (модул Н).

PED-d4
ped d5

Диаграма 5

СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, с обем над 2 l, застрашени от прегряване чрез нагряване с пламък или по друг начин, за производство на пара или гореща вода с температура над 110 °C, както и всички тенджери под налягане Като изключение, проектът на тенджерите под налягане подлежи на оценяване на съответствието по процедура, съответстваща поне на един от модулите на категория III.

Диаграма 6

Тръбопроводи за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане ГАЗОВЕ, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо с 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar) за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 25 mm Като изключение, тръбопроводите, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категориите I или II въз основа на диаграма 6, се отнасят към категория III.

Диаграма 7

Тръбопроводи за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане ГАЗОВЕ, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо с 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar) за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 32 mm и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 1 000. Като изключение, всички тръбопроводи, които съдържат флуиди с температура над 350 °C и попадат в категория II въз основа на диаграма 7, се отнасят към категория III.

Диаграма 8

Тръбопроводи за ТЕЧНОСТИ, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar), за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 25 mm и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 2 000.

Диаграма 9

Тръбопроводи за ТЕЧНОСТИ, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar), за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 32 mm и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 1 000.

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!