НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ

Неразрушаващите методи за контрол на материали позволяват да се провери качеството на дадено изделие и наличието на дефекти в него без това да наруши неговата цялост и пригодност, както от физико-механична, така и от структурна гледна точка.

Контролът е приложим при отливки, изковки, валцувани продукти, тръби и заварени съединения в металопреработването, входящ контрол, изграждане и по време на експлоатация на съоръжения, инсталации и структури, железопътни съоръжения и летателни средства, а също така във военната промишлености, на обекти от археологията и др.КОНТРОЛТЕСТ ООД е акредитиран от  ИА БСА съгласно БДС ЕN 17020/2012 като Орган за контрол от Вид А (Сертификат № 52ОКА) за следните методи на неразрушаващ контрол.

РАДИОГРАФИЧНИ МЕТОДИ

  • Конвенционален
  • Компютърен

Радиографичните методи за контрол се основават на пролъчването на оптично непрозрачни обекти чрез рентгенови (Rö), гама (γ) лъчи.

Индикациите се наблюдават върху радиографични филми или монитор и са резултат от промяната на интензитета на лъчението при преминаването му през изпитвания материал.

Възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти представляващи пористост, прокапване, подрези, шлакови, газови, метални включвания, пукнатини, несплавявания и др.

УЛТРАЗВУКОВИ МЕТОДИ

Чрез използването на ултразвук е възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти.
 Методът разглежда поведението на акустичния сноп при разпространението му в изследвания материал.
Като резултат е възможно откриването на дефекти като нарушаване на целостта, пукнатини, разслой, газови и шлакови включвания, непровари и нееднородна структура дори и на голямо разстояние от повърхността на материала.

ИЗМЕРВАНЕ ДЕБЕЛИНА НА СТЕНА

Чрез използването на ултразвук също така може да се определи и дебелината на стената, широко използвано при проверка за корозия на съдове и тръбопроводи.

КОНТРОЛ С ПРОНИКВАЩИ ТЕЧНОСТИ

Методът се основава на използването на капилярните свойства на течностите. Дефектът се проявява по пътя на образуване на индикаторна картина с висок оптически контраст (яркостен или цветен) и с ширина на линията, превишаваща ширината на разкритието на дефекта.
Възможно е откриването на повърхностни дефекти, като нарушаване на целостта, пукнатини, подрези, пори, както и несплавявания с изход на повърхността. Ограничение на метода е, че не е приложим за порести материали.

МАГНИТНО-ПРАХОВ МЕТОД НА КОНТРОЛ

Магнитният контрол използва принципа, на нарушаването на магнитните силови линии, което се наблюдава при всяко  нарушаване на  повърхностната цялост при обект подложен на подмагнитване. Възможно е откриването на повърхностни и дефекти под повърхността на дълбочина до 2 мм. Ограничение на метода е, че е приложим само за феромагнитни материали.

МАГНИТЕН МЕТОД НА КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИ ВЪЖЕТА

Инструментите за електромагнитен и магнитен безразрушителен контрол (БК) на стоманено въже се основават на общ принцип: откриване и оценка на промяна в разпределението на магнитния поток, създаден от система за намагнитване на въжето по време на изпитването. Промяната се получава когато изпитваното въже съдържа разнородност, като прекъсване на телове или участък с абразивни или корозивни деградация. Разсеян магнитен поток близо до прекъснат проводник може да се открие с помощта на сензор, а промяна на магнитния поток около въжето (или през него) са причинени от промяна в напречното сечение на въжето.

ВИЗУАЛНИ МЕТОДИ НА КОНТРОЛ

Визуалните методи за контрол се основават на използването на различни оптични устройства. Това се прави с цел увеличаване на възможностите за възприятие и чувствителност на човешкото око.  Възможно е откриването на повърхностни дефекти, представляващи механични поражения на материалите, ерозионни и корозионни поражения, порестост, пукнатини, подрези и други дори и те да се намират на трудно достъпни места.

РЪЧНО 3D СКАНИРАНЕ

3D СКАНИРАНЕТО е технология за създаване на точни и прецизни дигитални 3D модели на обекти. 3D скенерите биват основно два вида – ръчни и стационарни. С ръчните, операторът има възможност да обикаля около обекта от всички необходими ъгли и да събира точна информация за неговата повърхност, форма и геометрия. 3D сканирането е ключов инструмент за измерване и контрол. То е ефективна метрологична техника, на която може да се разчита от гледна точка на точност, надеждност и бързина.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЪТНОСТ

Контролът на плътност дава възможност за откриване на проходни дефекти, а също така и изпитване на изделия или системи при повишени параметри. Това се постига с методи на изпитване, създаващи по-ниско или по-високо налягане от работното за даденото съоръжение.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ИЗОЛАЦИЯ

Методът се базира на използване на високо електрическо напрежение над повърхност на изолиран проводник за установяване пробиви в изолацията.
Методът е приложим за откриването на недопустими пробиви и нарушения, които не са лесно видими в целостта на предпазни електронепроводими покрития.

ВИБРАЦИОНЕН КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА РОТАЦИОННИ МАШИНИ

ВИБРОДИАГНОСТИКАТА представлява диагностичен процес, който отчита вибрационното състояние на даден обект. Информация се получава чрез вибродатчици. Анализът на вибрациите се извършва на база получените от тях амплитудно-фазови характеристики. Обект на вибродиагностичен анализ са въртящите елементи от електрическите и промишлените агрегати.

ВИХРОВО ТОКОВИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

ВИХРОТОКОВИЯТ КОНТРОЛ се базира на регистрирането на смущенията на вихровите токове, образувани в обектите. Като цяло индуктирането на вихрови токове се осъществява чрез бобина, която също често  се използва и за регистрирането на тези смущения.

Тези смущения могат да бъдат предизвикани от повърхностна грапавост, корозия, пукнатини, нарушения на целостта, включвания в материала, разлики в твърдостта (частични ефекти от разлики в термообработка), разлики в магнитната проницаемост и разлики в структурата.

Вихротоковият контрол дава възможност за откриването на повърхностни и подповърхностни нецялостности, дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа, сортиране на метали.

КОНТРОЛ НА ТВЪРДОСТ

МЕТОДИ:

  • Викерс
  • Роквел
  • Бринел
  • Шор

ИЗМЕРВАНЕТО НА ТВЪРДОСТ се основава на резултатите от механичното взаимодействие между две твърди тела (накрайник и изпитван материал) или иначе казано твърдост е свойството на материала да се съпротивлява на проникването в него на друго. Прилага се за метални материали и сплави, заварени съединения, отливки, изковки, формувани, валцувани, изтегляни и изделия от тях.

КОНТРОЛ НА ГЕОМЕТРИЧНИ РАЗМЕРИ

Измерването на геометричните размери на детайлите имат за цел да гарантират геометричната им точност, което е от значение за функционирането им в сглобената единица. Отклоненията на линейните и ъгловите размери на детайлите от номиналните стойности се определят в зависимост от функционалността на тези размери за предназначението на детайлите.

ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МЕТАЛИТЕ

АНАЛИЗЪТ НА СПЛАВИ използва методи като спектралния и  рентгенов  бездифракционен анализ. Методите имат за цел точното разпознаване на дадена сплав чрез оценяването на съдържанието и количеството на легиращи елементи и други примеси.

ПРИЛАГАНИТЕ МЕТОДИ СА:

  • Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. C; P; S). Алуминий и алуминиеви сплави.

Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави (PMI).

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!