Контролтест

Неразрушаващ контрол

Неразрушаващите методи за контрол на материали позволяват да се провери качеството на дадено изделие и наличието на дефекти в него без това да наруши неговата цялост и пригодност както от физико-механична така и от структурна гледна точка.
Контролът е приложим при отливки, изковки, валцувани продукти , тръби и заварени съединения в металопреработването, входящ контрол, изграждане и по време на експлоатация на съоръжения, инсталации и структури, железопътни съоръжения и летателни средства, а също така във военната промишлености, на обекти от археологията и др..
Контролтест ООД е акредитиран от  ИА БСА съгласно БДС ЕN 17020/2012 като Орган за контрол от Вид А (Сертификат № 52ОКА) за следните методи на неразрушаващ контрол
 

Радиографични методи 
  • Конвенционален
  • Компютърен
 Радиографичните методи за контрол се основават на пролъчването на оптично непрозрачни обекти чрез (Rö) рентгенови, (γ) гама лъчи.
Индикациите се наблюдават върху радиографични филми или монитор и са резултат от промяната на интензитета на лъчението при преминаването му през изпитвания материал. 
Възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти представляващи пористост, прокапване, подрези, шлакови, газови, метални включвания, пукнатини, несплавявания и др.
     
Ултразвукови методи  Чрез използването на ултразвук е възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти.
 Методът разглежда поведението на акустичния сноп при разпространението му в изследвания материал.
Като резултат е възможно откриването на дефекти като нарушаване на целостта, пукнатини, разслой, газови и шлакови включвания, непровари и нееднородна структура дори и на голямо разстояние от повърхността на материала.
 
     
Измерване дебелина на стена  Чрез използването на ултразвук също така може да се определи и дебелината на стената, широко използвано при проверка за корозия на съдове и тръбопроводи.   
     
Контрол с проникващи течности  Метода се основава на използването на капилярните свойства на течностите. Дефекта се проявява по пътя на образуване на индикаторна картина с висок оптически контраст (яркостен или цветен) и с ширина на линията превишаваща ширината на разкритието на дефекта. 
Възможно е откриването на повърхностни дефекти, като нарушаване на целостта, пукнатини, подрези, пори, както и несплавявания с изход на повърхността. Ограничение на метода е, че не е приложим за порести материали.
     
Магнитно-прахов метод на контрол Магнитният контрол използва принципа, на нарушаването на магнитните силовите линии което се наблюдава при всяко  нарушаване на  повърхностната цялост при обект подложен на подмагнитване. Възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти на дълбочина до 2мм. Ограничение на метода е че е приложим само за феромагнитни материали.  
     
Магнитен метод на контрол на транспортни въжета Инструментите за електромагнитен и магнитен безразрушителен контрол (БК) на стоманено въже се основават на общ принцип: откриване и оценка на промяна в разпределението на магнитния поток, създаден от система за намагнитване на въжето по време на изпитването. Промяната се получава когато изпитваното въже съдържа разнородности, като прекъсване на телове или участък с абразивни или корозивни деградация. Разсеян магнитен поток близо до прекъснат проводник може да се открие с помощта на сензор, а промяна на магнитния поток около въжето (или през него) са причинени от промяна в напречното сечение на въжето.  
     
Визуални методи на контрол Визуалните методи за контрол се основават на използването на различни оптични устройства. Това се прави с цел увеличаване на възможностите за възприятие и чувствителност на човешкото око.  Възможно е откриването на повърхностни дефекти представляващи механични поражения на материалите, ерозионни и корозионни поражения, пористост, пукнатини, подрези и други дори и те да се намират на трудно достъпни места.  
     
Плътностни методи
 
 Контролът на плътност дава възможност за откриване на проходни дефекти, а също така и изпитване на изделия или системи при повишени параметри. Това се постига с методи на изпитване създаващи по-ниско или по-високо налягане от работното за даденото съоръжение.
     
Непрекъснатост на изолация  Метода се базира на използване на високо електрическо напрежение над повърхност на изолиран проводник за установяване пробиви в изолацията
Методът е приложим за откриването на недопустими пробиви и нарушения, които не са лесно видими, в целостта на предпазни електро непроводими покрития.
 
 
     
Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини
/Вибродиагностика/
Вибродиагностиката представлява диагностичен процес, който отчита вибрационното състояние на даден обект. Информация се получава чрез вибродатчици. Анализа на вибрациите се извършва на база получените от тях амплитудно-фазови характеристики.
Обект на вибродиагностичен анализ са въртящите елементи от електрическите и промишлените агрегати.
 
     
Вихрово токови методи за контрол​


 
Вихротоковият контрол се базира на регистрирането на смущенията на вихровите токове образувани в обектите. Като цяло индуктирането на вихрови токове се осъществява чрез бобина, която също често  се използва и за регистрирането на тези смущения.
Тези смущения могат да бъдат предизвикани от повърхностна грапавост, корозия, пукнатини, нарушения на целостта, включвания в материала, разлики в твърдостта (частични ефекти от разлики в термообработка), разлики в магнитната проницаемост и разлики в структурата.
Възможно е откриването на повърхностни и подповърхностни нецялостности, 
Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа.
 Сортиране на метали
 
     
Контрол на Твърдост
Методи:
  • Викерс
  • Роквел
  • Бринел
  • Шор
Измерването на твърдост се основава на резултатите от механичното взаимодействие между две твърди тела (накрайник и изпитван материал) или иначе казано Твърдост е свойството на материала да се съпротивлява на проникването в него на друго. Прилага се за метални материали и сплави, заварени съединения, отливки, изковки, формувани, валцувани, изтегляни и изделия от тях.
 
     
Контрол на геометрични размери Измерването на геометричните размери на детайлите имат за цел да гарантират геометричната им точност. Точностните изисквания към детайла функционирането му в сглобената единица. Отклоненията на линейните и ъгловите размери на детайлите от номиналните стойности се определят в зависимост от функционалността на тези размери за предназначението на детайлите.  
     
Химически анализ на металите
Анализ на сплави
Анализът на сплави използва методи като спектралния и  рентгенов  бездифракционен анализ. Методите имат за цел точното разпознаване на дадена сплав чрез оценяването на съдържанието и количеството на легиращи елементи и други примеси.
Прилаганите методи са:
-Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”). Алуминий и алуминиеви сплави.
-Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI)