Контролтест

Надзор на СПО

Целта на надзора на съоръженията с повишена опасност е да се осигури тяхната надеждна и безопасна експлоатация.

Контролтест ООД извършва Технически надзор на съоръжения с повишена опасност Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО на:

  • Котли – парни и водогрейни  с мощност над 116.3 kW
  • Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS<16 bar;TS<200°С и100
  • Съдове за хладилни уредби
  • Тръбопроводи за водна пара – 6 bar
  • Газови съоръжения и инсталации
  • Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки