Контролтест

Контрол на ел.величини

За оценка на безопасността на електрическите съоръжения и инсталации, работещи с напрежения до 1000V, е необходимо провеждането на следните видове контрол:
 

Съпротивление на изолация; Изолирането на частите, намиращи се под напрежение е основно мярка за обезопасяване. В процеса на експлоатация съоръженията са подложени на атмосферни, механични, топлинни и химични въздействия, които влошават качествата на изолацията.
Това налага извършването на периодичен контрол на качеството на изолация, чрез измерване на изолационното й съпротивление.
 
     
Импеданс Zs на контура “фаза-защитен проводник”;  Защитното зануляване има предназначение да възпрепятства задържането на опасно допирно напрежение върху непринадлежащи към работния токов кръг части на електрическите уредби и съоръжения
Контролът на електрически уредби се извършват с периодичност, определена в проекта за съответната електрическа уредба или за част от нея или съобразно местните инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите.
     
Функционалност на прекъсвачи за защитно изключване /FI-прекъсвачи/; Предназначението на “защитното изключване” е да изключи всички фази на захранващото напрежение при ток на утечка, по-голям от допустимия. Това се постига с прекъсвачи,  характеризиращи се с висока чувствителност и безотказност.
Процесът на контрол включва измерване на ток на утечка, допустимо напрежение и време на задействане на защитния прекъсвач.
 
     
Защитни и мълниезащитни заземителни инсталации Мълниезащита е комплекс от технически мероприятия, предназначени да предпазят хора, сгради, съоръжения и материали от действия на мълния.
Защитното заземяване представлява съединяване на нетокопроводящи метални части със земя. При нарушаване на изолацията на тези части могат да възникнат опасни за човека напрежения.
   Периодичния контрол се извършва с цел проверка на ефективността на заземителните инсталации.