Контролтест

Българска Служба за Акредитация

От основаването си дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002.
Към настоящият момент “Контролтест “ООД е акредитирана от Изпълнителна Агенция “Българска служба по акредитация” съгласно БДС ЕN 17020:2012 като Орган за контрол от Вид “А” (Сертификат № 52ОКА).